Dotacje

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Informujemy, iż nasza firma otrzymała wsparcie na realizację projektu pod tytułem:„Wdrożenie innowacyjnych technologii obróbki metali w przedsiębiorstwie TALEX skutkujące udoskonaleniem oferty i rozpoczęciem produkcji zamiatarek” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 1 Rozwój i innowacje w MŚP, Działania 1.2. Rozwiązania innowacyjne w MŚP.

Uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 905 600,00 PLN.

Inwestycja polegała na podniesieniu innowacyjności potencjału technologicznego firmy poprzez  wyposażenie zakładu i jego laboratorium w nowoczesny park maszyny i urządzenia, dzięki czemu możliwe stało się poszerzenie oferty produktowo – usługowej o nowe i udoskonalone produkty oraz usługi, co umocni pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa na rynku krajowym  i zagranicznym.

Wróć do góry